Sunday, August 10, 2008

திருப்பிக்கொடு..


திருப்பிக்கொடு திருப்பிக்கொடு
என்னை திருப்பிக்கொடு
திருத்திக்கொடு திருத்திக்கொடு
என்னை திருத்திக்கொடு

மல்லியோடு சேர்த்து வைத்தயென்
மனதை திருப்பிக்கொடு
மஞ்சளாக்கி பூசிக்கொண்டயென்
மகிழ்ச்சியை திருப்பிக்கொடு

கண்களாளே கடத்திச்சென்றயென்
கண்களை திருப்பிக்கொடு
கைக்குட்டையில் ஒழித்துவைத்தயென்
கனவை திருப்பிக்கொடு

இதழ் சிரிப்பில் சிறையேடுத்தயென்
இதயம் திருப்பிக்கொடு
இருவிழியில் இருக்கிவைத்தயென்
இன்பத்தை திருப்பிக்கொடு

சின்னச்சிணுங்களில் சிக்கிக்கொண்டயென்
சிந்தனையை திருப்பிக்கொடு
சித்திரப் பேரழகில் சிதரிப்போனயென்
செந்தமிழை திருப்பிக்கொடு

மூக்குத்தியில் மூழ்கிவிட்டயென்
மூச்சை திருப்பிக்கொடு
முந்தானையில் முடிந்துவைத்தயென்
முகவரியை திருப்பிக்கொடு

கம்மலாக்கி தொங்கிவிட்டயென்
கற்பனையை திருப்பிக்கொடு
கால்கொலுசில் கட்டிவைத்தயென்
கவிதையை திருப்பிக்கொடு

வளையலோடு வளைத்துபோட்டயென்
வயதை திருப்பிக்கொடு
விரல்நடுவில் வீழ்ந்துவிட்டயென்
விடியலை திருப்பிக்கொடு

திருப்பிக்கொடு திருப்பிக்கொடு
என்னை திருப்பிக்கொடு
திருத்திக்கொடு திருத்திக்கொடு

ன்னை திருத்திக்கோடு


You might also like:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...