Wednesday, January 09, 2019

மரணம் அறிவித்தல்

மரணம் அறிவித்தல் சில சாவுகள் சத்தமின்றி 
நிகழ்து விடுகின்றன

எரிப்பதா ! புதைப்பதா !
என்ற சச்சரவுகளும் இல்லை

மதச் சடங்குகள் இன்றி 
மரணத்தின் பின்பும்
நடமாடும் பிணங்கள் _ பிரியமுடன் பிரபு

You might also like:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...